BudowaDomu.org.pl

Sprawdzamy stan instalacji

Wszystkie instalacje domowe, które zostaną wykonane przed oddaniem do eksploatacji, powinny przejść szczegółową kontrolę. W przypadku instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych, szczegółowy zakres badania jest regulowany przez przepisy. Wymaga tego Prawo budowlane, w myśl którego właściciel budynku powinien przynajmniej raz na pięć lat skontrolować stan techniczny budynku.

Prąd

Instalacje elektryczne powinny być poddane szczegółowym próbom i pomiarom. Urządzenia elektryczne muszą zapewniać bezpieczeństwo wszystkim domownikom. W czasie odbioru instalacji bada się skuteczność ochrony przewodów przed zwarciem, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystencję izolacji i wyłączniki różnicowo prądowe. Po przeprowadzeniu wszelkich pomiarów uprawniony elektryk wystawia protokół, który należy przedstawić w zakładzie energetycznym w chwili podpisywania stałej umowy na dostawę energii elektrycznej.

Gaz

Odbiór instalacji gazowej jest możliwy dopiero po wykonaniu głównej próby szczelności. Przeprowadza się ją po wykonaniu nowej instalacji, każdej przebudowie lub remoncie oraz wyłączeniu z użytku na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Próbę przeprowadza się odrębnie przed gazomierzami oraz dla pozostałej części instalacji. Manometr, użyty do wykonania próby, powinien spełniać wymogi klasy 0,6 i mieć świadectwo legalizacji. Ciśnienie w czasie próby powinno wynosić 0,05 MPa, a dla instalacji, która znajduje się w całości lub w części w budynku mieszkalnym 0,1 Mpa. Wynik jest pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut nie nastąpi spadek ciśnienia.

Próba kończy się sporządzeniem protokołu, który podpisuje wykonawca instalacji gazowej i właściciel nieruchomości, w której znajduje się badana instalacja. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od badania instalacja nie zostanie napełniona gazem, to próbę należy powtórzyć. Badanie stanu technicznego instalacji gazowej jest prowadzone łącznie ze sprawdzeniem stanu wentylacji i kanałów kominowych.

Kominy i wentylacja

Instalację kominową i wentylacyjną bada się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Wewnętrzną powierzchnię kominów sprawdza się inspekcyjną kamerą kominową. Wielkość ciągu w kominach i kanałach wentylacyjnych jest określana za pomocą anemometru skrzydełkowego. Szczelność przewodów kominowych bada się za pomocą nowoczesnej aparatury lub wykorzystuje się do tego celu świecę dymną. Inspekcja kominów i wentylacji kończy się wydaniem zaświadczenia o wynikach kontroli. Regularne kontrolowanie przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych zabezpiecza przed ryzykiem zaczadzenia.

Woda i centralne ogrzewanie

W czasie wykonywania instalacji częściowy odbiór techniczny przeprowadza się przed zakryciem przewodów ukrytych w bruzdach oraz wszędzie tam, gdzie zakrycie rur uniemożliwi skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego. Sprawdza się wówczas szczegółowo wykonanie i zgodność instalacji z projektem. Do odbioru końcowego potrzebne są protokoły z wcześniejszych odbiorów częściowych. Szczególnie ważne są kontrole instalacji prowadzonych w wylewkach oraz ogrzewania podłogowego, które jest przykrywane wylewką i posadzką.

W przypadku instalacji wodnej i ciepłowniczej bada się jej szczelność poprzez wtłoczenie powietrza o wysokim ciśnieniu, a następnie napełnia się ją wodą. Wcześniej sprawdzane jest oznaczenie elementów i zabezpieczenie obiegu wody gorącej przed przekroczeniem maksymalnego progu ciśnienia.

Wykonanie próby szczelności potwierdza się protokołem lub wpisem do dziennika. Badaniu poddawana jest również głośność pracy rur i zabezpieczenia instalacji przed przepływami zwrotnymi. Sprawdza się pompy obiegowe, cyrkulacyjne, armaturę regulacyjną i odcinającą. Tuż przed oddaniem instalacji do użytku wykonuje się jej płukanie oraz w uzasadnionych przypadkach dezynfekcję przy pomocy roztworu chlorku wapnia lub chloroaminy.