BudowaDomu.org.pl

Wykonanie przyłączy pod budowę domu

Budowa przyłączy nie jest związana z koniecznością posiadania pozwolenia na budowę. Zgodnie z artykułem 30, należy dopełnić obowiązku zgłoszenia inwestycji, przedstawiając projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z technicznym opisem instalacji, wykonanym przez projektanta, opartym na uzgodnieniach, pozwoleniach i opiniach, wymaganych w przepisach.

Inwestor może nawet zrezygnować z obowiązku zgłoszenia i realizować budowę zgodnie z artykułem 29a Prawa budowlanego. Nie oznacza to wcale dużo mniejszych formalności. Budowanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, i telekomunikacyjnych wymaga dokonania szeregu formalnych uzgodnień z przedsiębiorstwami, zajmującymi się eksploatacją poszczególnych instalacji.

Energia elektryczna

Przyłącza energetyczne są wykonywane na koszt inwestora. Najważniejsze jest złożenie w zakładzie energetycznym, obsługującym nasz rejon, wniosku o wydanie warunków przyłączenia prądu. We wniosku należy określić moc przyłączeniową, dane techniczne urządzeń przepływowych oraz roczną prognozę zużycia elektryczności. Wnioskodawca powinien również określić termin rozpoczęcia dostawy prądu. Odbiorcy z gospodarstw domowych, którzy zaliczani są do IV, V i VI grupy przyłączeniowej, otrzymują w terminie do 14 dni warunki przyłączenia, w których wyszczególnione jest:

 • miejsce podłączenia przyłącza do sieci,
 • miejsce dostarczenia prądu i instalacji licznika,
 • moc przyłączeniowa,
 • ustalenia techniczne, dotyczące przepływu energii elektrycznej,
 • koszt wykonania przyłącza, uzależniony od jego rodzaju i długości.

Warunki przyłączenia są ważne 24 miesiące od daty wystawienia. Razem z nimi wnioskodawca otrzymuje projekt umowy przyłączeniowej, która określa parametry przyłącza, termin jego budowy, warunki udostępnienia nieruchomości do przeprowadzenia prac instalacyjnych i termin zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jest on bardzo ważny, ponieważ w umowie zawarta jest klauzula odpowiedzialności finansowej za niedotrzymanie jej warunków. Zawarcie umowy przyłączeniowej wcale nie oznacza, że rejonowy zakład energetyczny wywiąże się z niej w terminie, nawet jeśli nasza nieruchomość leży tuż obok linii energetycznych. Dlatego powinniśmy monitorować, czy druga strona wywiązuje się z zobowiązań. Opóźnienia są niestety nagminne.

Kolejne kroki, zbliżające nas do posiadania prądu, należą do zakładu energetycznego. Należy do nich sporządzenie dokumentacji projektowej oraz zlecenie wykonania prac budowlanych wykwalifikowanej ekipie instalatorów, posiadających uprawnienia energetyczne. Po wykonaniu prac instalacyjnych właściciel nieruchomości jest zapraszany do podpisania umowy sprzedaży energii, która określa, na jakich warunkach będziemy otrzymywali energię elektryczną. Pamiętajmy, że w trakcie realizacji umowy mamy prawo do zmiany firmy, która zaopatruje w prąd nasze gospodarstwo domowe.

Przyłącze gazowe

Procedurę rozpoczyna wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, kierowany do rejonowej gazowni. Inwestor powinien zadeklarować, czy zalicza się do I grupy przyłączeniowej, w której zużycie gazu nie przekracza 10 metrów sześciennych na godzinę, czy też do II grupy, w której występować może wyższe zużycie. Poza tym należy podać, jaki rodzaj gazu będzie przesyłany, jaki jest cel wykonania przyłącza, moc poboru i prognozowany termin rozpoczęcia korzystania z gazu. Wnioskodawcy z II grupy muszą dodatkowo określić szereg warunków technicznych. Do każdego wniosku musi być dołączona mapa, w odpowiedniej skali, z zaznaczonym miejscem poboru gazu, którą wydaje wydział ewidencji gruntów w starostwie powiatowym.

Gazownia powinna wydać warunki przyłączenia w terminie 30 dni dla wniosków z I grupy przyłączeniowej i 60 dni w przypadku wniosków z II grupy. Inwestorzy, których wnioski nie zawierają wszystkich elementów, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w terminie 21 dni. Warunki przyłączeń gazowych są ważne jedynie 12 miesięcy od wydania i zawierają:

 • miejsce wcinki, czyli podłączenia instalacji do gazociągu,
 • zakres rozbudowy sieci,
 • rodzaj gazu i jego ciśnienie,
 • miejsce dostawy paliwa gazowego,
 • miejsce instalacji licznika i zasady kontroli poboru,
 • rozgraniczenie własności sieci należącej do gazowni i instalacji odbiorcy,
 • planowany koszt budowy przyłączenia.

Koszt budowy jest podawany orientacyjnie, ponieważ inwestor może zdecydować się na zlecenie budowy przyłącza gazowego firmie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w tym zakresie. Takie rozwiązanie nie musi być tańsze, ale jest zazwyczaj szybsze. Kolejnym krokiem inwestora jest złożenie wniosku o podpisanie umowy przyłączeniowej. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów, wymaganych przez gazownię, wśród których znajduje się mapa zasadnicza terenu do celów projektowych w skali 1:500. W umowie strony określają:

 • sposób realizacji przyłącza,
 • wysokość opłaty za przyłącze,
 • termin wykonania przyłącza,
 • warunki udostępniania nieruchomości ekipie instalacyjnej,
 • przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego.

Podpisana umowa jest przepustką do budowy przyłącza. W tym celu należy zamówić u projektanta, posiadającego uprawnienia gazowe, projekt techniczny, według którego wykonane będzie przyłącze. Gotowa instalacja musi być odebrana przez specjalistów z zakładu gazowniczego, którzy sprawdzają jej szczelność. Do odbioru konieczny jest protokół kominiarski, który potwierdza sprawność domowej wentylacji. Udany odbiór techniczny pozwala na podpisanie umowy sprzedaży gazu, zgodnie z deklarowanymi wartościami i grupą taryfową.

Przyłącze wodne i kanalizacyjne

Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków bytowych składa się do miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowego razem z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500, którą pobiera się w starostwie. Przedsiębiorstwa wydają warunki dość szybko, pomimo, że nie ma ustawowych terminów udzielenia odpowiedzi. Za wydanie warunków technicznych pobierana jest opłata rzędu 100 – 150 zł, która różni się w zależności od zakładu wodociągowego.

Warunki są wstępem do wykonania projektu przyłącza wodociągowego, sporządzanego przez projektanta z uprawnieniami wodno – kanalizacyjnymi. Projekt należy następnie uzgodnić z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym. Zatwierdzony projekt jest ważny przez 36 miesięcy. Po wybudowaniu przyłącza i jego odbiorze technicznym, konieczne jest podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Jeżeli przestrzegaliśmy wszystkich, wyżej opisanych procedur, to zakład wodociągowo – kanalizacyjny jest zobowiązany do przystąpienia do takiej umowy.

Inne instalacje

Na rynku dostępne są różne firmy, proponujące dostęp do usług telekomunikacyjnych w wersji klasycznej lub mobilnej. Klienci mogą skorzystać z telefonu i Internetu między innymi dzięki ofertom operatorów telewizji kablowej. W tym celu należy wnikliwie prześledzić dostępność usług w konkretnej miejscowości. Niestety różne ograniczenia mogą występować również w przypadku pozostałych instalacji, które wcześniej były opisywane.

Nie wszędzie istnieją instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Inwestorzy zmuszeni są często do poszukiwania innych form zaopatrzenia domu. W przypadku ścieków może to być zbiornik na nieczystości płynne lub przydomowa oczyszczalnia, wodę może zapewnić nam własna studnia, a gaz ziemny może być zastąpiony gazem LPG, olejem opałowym lub paliwami stałymi.