BudowaDomu.org.pl

Kończymy formalnie budowę

Zakończenie wszelkich prac budowlanych i wykończeniowych nie oznacza, że zgodnie z prawem możemy przeprowadzić się do nowego domu. Konieczne jest jeszcze złożenie do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do nowego lokum możemy przeprowadzić się, jeżeli nadzór nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni od dnia doręczenia naszego zawiadomienia.

Wymagane dokumenty

Zanim przystąpimy do wypełniania druku, powinniśmy skontaktować się z właściwym terytorialnie nadzorem budowlanym. Niezależnie od obowiązującego w naszym kraju prawa, w poszczególnych urzędach obowiązują określone procedury i druki, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od urzędu. Standardowo do zawiadomienia o zakończeniu budowy powinniśmy dołączyć:

  • dziennik budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności budynku z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy i okolicznych dróg, jeżeli były wykorzystywane w czasie budowy,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,
  • protokoły badań i sprawdzeń,
  • powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
  • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
  • kopię świadectwa energetycznego budynku.

Większość wymaganych dokumentów jest efektem prowadzonych w czasie budowy prac instalacyjnych oraz wykończeniowych i powinniśmy je otrzymać od wykonawcy. Dodatkowo zlecić musimy przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej oraz wystawienie świadectwa energetycznego.

Unikajmy niepotrzebnych kłopotów

Sprzeciw w odniesieniu do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest wnoszony, jeśli nadzór budowlany stwierdzi, że nasz budynek jest wykonany z naruszeniem warunków, określonych w pozwoleniu na budowę. Wtedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie. Nadzór budowlany może nakładać na inwestora kary w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Mogą być one efektem obowiązkowej kontroli, której nie wykonuje się w budynkach mieszkalnych, za wyjątkiem sytuacji, w których zaczynamy mieszkać w niewykończonym domu.

Kary mogą wynieść tysiąc złotych za każdą, wykrytą nieprawidłowość. Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego, czyli mieszkanie w domu bez złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy, grozi karą w wysokości 10 tysięcy złotych. Te pieniądze można znacznie lepiej wykorzystać, zatem nie warto narażać się na tego typu niepotrzebne wydatki.